Bemutatkozás

Szigetcsép, Budapesttől 30 km-re a Csepel-sziget közepén elhelyezkedő település.

A Szigetcsépi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola községünk központjában található. Nyolc osztályos általános iskolai és alapfokú művészeti képzést kínál zene és képzőművészeti ágon.

Évfolyamonként egy osztályban folyik az oktatás, 18 – 26 fős osztálylétszámmal. Az iskola az 1-4. évfolyam tanulóinak napközis ellátást, az 5-8. évfolyam diákjainak tanulószobát biztosít.

Az alsó tagozat alapozó képzését nagy gyakorlattal rendelkező tanítók végzik. Szakos ellátottságunk 100 % -os, szaktanáraink felkészültsége, nagy szakmai tapasztalata biztosítéka az eredményes munkának.

Tantermeink jól felszereltek, interaktív táblák, projektorok, tanári és diák laptopok segítik munkánkat, biztosítják a hatékony és sikeres ismeretszerzést.

Nemzetközi versenyek megszervezésére is alkalmas tornateremmel rendelkezünk.

Iskolánk pedagógiai programja szerint prioritást élvez a kompetencia alapú oktatás a matematika, a szövegértés-szövegalkotás, a szociális és életviteli valamint az idegen nyelv (német) területeken.

Egyéni fejlesztő programmal segítjük a sajátos nevelést igénylő, a tanulásban akadályozott és beilleszkedési nehézséggel küszködő tanulóinkat. Felzárkóztatjuk a lassabban haladókat, fejlesztjük kulcskompetenciáikat.

Gondozzuk a tehetségeket. Szorgalmazzuk, hogy tanulóink minél több helyi, körzeti, megyei és országos versenyen vegyenek részt, és eredményesen szerepeljenek.

Nemzetiségi nyelv oktatását német és szerb nyelv területén vállalja az iskola. A tanulók jelenleg német nemzetiségi nyelvet tanulnak heti öt órában. A 2013/2014-es tanévtől szakkör formájában ismét sikerült visszahozni a szerb nyelv tanítását iskolánkba.

Iskolánkban 1993 óta folyik német nemzetiségi néptánc oktatás tanórai keretben. A tánc tanításának elsődleges célja a táncolás, az éneklés és a játék örömének, közösségformáló erejének megélése, képességfejlesztő hatásainak kiaknázása és legalább ennyire fő feladata a nemzetiségi hagyományok megismerése és megőrzése.

Az iskola specialitása a sokszínű művészeti oktatás. Művészeti iskolánkban az érdeklődő és tehetséges gyerekek a zenetagozaton vagy a képzőművészeti tagozaton fejleszthetik tudásukat. Zenetanulás lehetőségei: zongora, ütő, gitár, fúvós és harmonika tanszakon. Képzőművészeti ágaink: rajz – festészet – mintázás, grafika, kerámia, kézműves és tűzzománc.

Az iskolai könyvtár az önálló ismeretszerzés, a szabadidő hasznos eltöltésének színtere.

2006/2007-es tanévben a HEFOP 3.1.3. és a  HEFOP 3.1.3/B  pályázati forrásból interaktív táblák és projektorok beszerzésére nyílt lehetőségünk, mely a tanítási órákon, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokon nyújt élményszerű tanulást a gyermekeknek. Pedagógusaink a továbbképzéseken szerzett ismeretekkel, szakmailag megújulva, megerősödve folytathatták munkájukat.

A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretein belül a Művészeti Iskola is szerepet vállalt a kompetencia alapú oktatás bevezetésére.

A TÁMOP 3.1.7-11/1-2011 pályázatokon keresztül bekapcsolódtunk a referencia-intézménnyé válás folyamatába. Nevelési-oktatási tevékenységünk fejlesztését a referencia-intézménnyé válással kívánjuk elindítani és fenntartani.

A COMENIUS I nemzetközi program keretében, az elmúlt 12 évben, egész Európára kiterjedő  kapcsolatrendszert alakítottunk ki.

Elmaradhatatlan, hogy megemlékezést tartsunk nemzeti ünnepeinkről, erősítve ezzel tanulóink identitástudatát, nemzeti érzelmeit. Arra törekszünk, hogy ünnepeink, hagyományőrző rendezvényeink bensőségesek legyenek, nyújtsanak igazi élményt a gyerekeknek.

Mint minden oktatási intézmény, iskolánk is szerves része kell hogy legyen a község életének. Így mindig részesei vagyunk a községi rendezvényeknek. Törekszünk arra, hogy gyermekeinket az iskola falain kívül is érjék pozitív élmények, színház és mozi látogatásokat, kirándulásokat, táborokat szervezünk.

Az iskola fő feladatainak, oktatási-nevelési célkitűzéseinek megvalósítását partnerként segíti a Szülői Munkaközösség.

A Szigetcsépi Gyermekekért Alapítvány nélkülözhetetlen anyagi segítséget nyújt a tanulók tanulmányi versenyeinek anyagi támogatásához, munkájuknak elismeréséhez, szabadidős programok és táboroztatások megvalósításához.

Iskolai programkínálatunkkal, rendezvényeinkkel, ünnepeinkkel azt szeretnénk elérni, hogy az élet teljességét élhessék meg tanítványaink, akik napjuk jelentős részét az intézményünkben töltik. Mindannyiunk célja, hogy iskolánk gyermekekre hangolva magas színvonalú oktatást, eredményes nevelőtevékenységet, színes és gazdag programkínálatot nyújtson. Tudjuk, hogy csak a sokoldalú ember állja meg helyét az életben, ezért diákjainknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni.